Zásady ochrany
osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Klášterní hotel a restaurace Strahov s.r.o. se sídlem Strahovské nádvoří 132/1, 188 00 Praha 1, IČ: 10850376, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 349513.
Zpracovávány budou osobní údaje zákazníků v souvislosti s rezervací místa v Restauraci NA PEKLE, Strahovské nádvoří 133/3, 110 00, Praha 1, email: napekle@napekle.cz, +420 225 341057

 

Text souhlasu

Text souhlasu:

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci pro účely zasílání obchodních sdělení a nabídek.

Souhlas bude proveden elektronicky před odesláním potvrzení rezervace dobrovolným zaškrtnutím políčka před odesláním potvrzení rezervace v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/69 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018.

 

Jaké údaje budou zpracovány

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

K jakým účelů budou osobní údaje zpracovány a uchovány

 

Osobní údaje, kterými jsou:

  • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
  • e-mailová adresa,
  • telefonní číslo,

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

– pro zaslání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce. Právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy správce.

Osobní údaje nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, případně do odvolání souhlasu (vyslovení nesouhlasu). Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 3 roků/36 měsíců.

 

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

– strojově (automatizované) prostřednictvím počítačů a počítačových programů, bude zajištěno IT zabezpečení heslem (bezpečnostním software)

 

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovány a mým právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelné formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu napekle@napekle.cz , o této možnosti budu informován i při zasílání každé jednotlivé zprávy.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracováním mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údaj právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

V Praze, 30.1.2023
Klášterní hotel a restaurace Strahov s.r.o.
Daniel Janáček, jednatel